गन्नु कुमार श्रेष्ठ

Designation:

Phone: 
९८४२८३०५१५
Section: 
पशु-पंक्षी शाखा
Weight: 
-16