कञ्चनरुप नगरपालिकाको सार्वजनिक बाटोको लगत कट्टा गर्न ३५ दिने सूचना ।