कञ्चनरु नगरपालिकाको पशु चिकित्सकको अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा ।