नवउद्यमी युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि व्यवसाहिक प्रोफाइल पेश गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक सूचना ।