प्राम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षाा सम्बन्धमा ।