बालश्रम निवारण सम्बन्धी योजना / नीति तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी