अमिन र सामाजिक परिचालक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सूचना ।