ईन्जिनियर र सव ईन्जिनियरको लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।