एम. आई. एस. र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।