कचनरुप नगरपालिकाको पशु चिकित्सक (छैठौ) को अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना । । ।