कञ्चनरुप नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।