कञ्चनरुप नगरपालिकाको रोजगार सहायकको नतिजा सम्बन्धी सूचना । । ।