कञ्चनरुप नगरपालिका भित्र रहेका घरको अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।।