करारमा स्वयंसेवक शिक्षकहरुको (प्राथमिक) पूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।