खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता स्वयंसेवक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।।।।।