छोटो सूची प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको समय तोकिएको बारे ।