पोखरी र हटिया ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना । । ।