बालश्रममुक्त नगरपालिका घोषणा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति ।