बालश्रम विरुद्ध साझा अभियानमा सहभागी सम्बन्धी सुचना ।।