रोजगार सहायकको लिखित तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सुचना ।