रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना । । ।