लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाा सम्बन्धी सूचना । । ।