विद्युतीय रेल्वे लाइनको निर्माण सम्वन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सुचना ।