श्रम / पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धि विशेष जानकारी सम्बन्धमा ।