सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सुचना ।।।