सुपरिवेक्षकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।