सूपरीवेक्षक र गणको छोटो सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।