हाट, बजार तथा गुद्री र अति आवश्यक सेवा वाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।