होम आईसोलेशनमा वस्दा अपनाउनु पर्ने नियम तथा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ।